การแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2556  
 

อบต.ชอนม่วง ร่วมกับอำเภอบ้านหมี่  วัดพุน้อย  หน่วยงานราชการอื่น  อปท.อื่น และหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประเพณีการแข่งขันเรื่อยาวประจำปี  2556  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ระหว่างวันที่  27-28  กรกฎาคม  2556  ณ  คลองชลประทานอุสาสนันท์ (คลองบ้านหมี่) อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. อนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน
2. สร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมของอำเภอบ้านหมี่   และจังหวัดลพบุรี
4. บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง โดยเฉพาะ คลองชลประทานอุสาสนันท์(คลองบ้านหมี่ )  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี เพราะ น้ำคือชีวิต
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลชอนม่วง และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนทั่วทุกสารทิศ เข้าร่วมชมร่วมเชียร์กิจกรรมการแข่งขันเรือยาว

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2556 เวลา 19.15 น. โดย สำนักงานปลัด อบต. ชอนม่วง

ผู้เข้าชม 611 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ม.ค. 2555