หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
ดอกดาวเรืองและไร่อ้อย
พืชเศรษฐกิจของตำบชอนม่วง
ฟาร์มโคนม แหล่งผลิตนมสด
ที่มีคุณภาพของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนม่วง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
1
2
3
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๓๖-๗๗๖-๗๒๓
 
 
 
 
 
ทุ่งทานตะวันตำบลชอนม่วง
ตำบลชอนม่วง
 
สบู่สมุนไพร ผสมนมสด
 
  
 
 
 
  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
 
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคุณสมบัติเเละลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาฯเเละนายกองค์ [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 73 
 
สอบถามวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครสอบ (26 ต.ค. 2564)    อ่าน 1960  ตอบ 27  
เมื่อกระบวนการสอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว (27 ส.ค. 2564)    อ่าน 1247  ตอบ 4  
รวมพล วิเคราะห์ชอนม่วง (เราไม่ได้โฆษณาขายของ ไม่ได้หลอกลวงแต่อย่างใด) (18 ส.ค. 2564)    อ่าน 1255  ตอบ 4  
ขออนุญาตแนะนำ (18 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1326  ตอบ 2  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 (20 ต.ค. 2563)    อ่าน 1568  ตอบ 7  
ทำไมเบอร์ อบต.ชอนม่วงติดต่อไม่ได้ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1579  ตอบ 6  
ชี้แจงเรื่องการรับรองบัญชีครับ (8 ส.ค. 2561)    อ่าน 4726  ตอบ 16  
สอบถาม เรื่องการรับรองบัญชีหลังจากเข้าระบบแท่ง อปท. (25 ต.ค. 2560)    อ่าน 2987  ตอบ 6  
รองปลัดตอบหน่วย (การประกาศผลสอบถึงไหนแล้ว) (3 มี.ค. 2560)    อ่าน 6181  ตอบ 27  
รวมกลุ่มคนสอบติดธุรการชอนม่วง (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1910  ตอบ 2  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการอ (29 ก.ย. 2559)    อ่าน 5354  ตอบ 12  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1218  ตอบ 0  
ปลดล็อก (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 1916  ตอบ 5  
ที่พักใกล้วัดพุน้อย (10 ก.ค. 2559)    อ่าน 9448  ตอบ 5  
ID LINE คนสอบผ่านพัสดุ (4 ก.ค. 2559)    อ่าน 1732  ตอบ 5  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ตามหสังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1948 ลว. 3 ธ.ค.64 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2564 30 พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ประกาศ เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐ ประจำปี 2564 นส.ที่ ลบ 0023.5/ว 1932 ลว 2 ธค.64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1 นส. ที่ ลบ0023.5/ว 1930 ลว.2 ธค.64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 นส. ที่ ลบ 0023.5/ว1928 ลว 2 ธค.64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 11-2564 30 พฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ซักซ้อมแนวทางการส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว5952ลว.1ธ.ค.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นส.ที่ ลบ 0023.5/ว 1903 ลว 26 พย.64 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
หนังสือสถจ.ลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ 0023.1/ว1886 ลงวันที่ 22 พ.ย.2564 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน (กรม) [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BiG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุุลาคม 2564  [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1871 ลว.22 พ.ย. 64 เรื่อง แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างฯ รุ่นที่ 6 [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
ขอแจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน นส. ที่ ลบ 0023.5/ว 1867 ลว. 19 พย.64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน [ 17 ก.พ. 2563 ]

     
 
 
 
 
อบต.หัวลำ คลิปวิดีโอ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศรมห [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.เขาพระยาเดินธง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.ป่าตาล โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทส [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.ซับจำปา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกา [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
e-Service
 
ระบบรับเเจ้งความชำรุดของโคมไฟสาธารณะ   ระบบคำร้องขอน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค
 
ระบบคำร้องการให้บริการตัดเก็บกิ่งไม้
 
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.ชอนม่วง (Back Office)
 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง   ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)
     
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)   ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)
     
ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)   ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 036-776-723 โทรสาร : 036-776-723
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 15,454,718 เริ่มนับ 9 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 9 ม.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง