ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
มากที่สุด ( 7 )
50.00%
มาก ( 4 )
28.57%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
น้อย ( 1 )
7.14%
น้อยที่สุด ( 2 )
14.29%