ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
มากที่สุด ( 6 )
66.67%
มาก ( 3 )
33.33%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
น้อย ( 0 )
0.00%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%